Affärsplan

Morastrands vision

”Att aktivt medverka till att bevara och utveckla Mora som attraktiv bostadsort i syfte att främja ett hållbart samhälle ”

Affärside/Uppdrag

  • Vi ska på ett ”affärsmässigt” sätt se till att våra fastigheter och bostäder är bra boende, bra arbetsplatser,attraktiva, energieffektiva, miljövänliga och trygga.
  • Att driva bolaget efter ägarnas satta ramar och direktiv.

Vår värdegrund bygger på:

  1. Respekt
  2. Engagemang
  3. Öppenhet

Våra värdegrundsprinciper bygger på: Enkelhet och affärsmässighet.

Ledningssystem

Morastrand AB har infört ett ledningssystem enl ISO 14 001 för den yttre miljön och AFS 2001:1 för arbetsmiljön. Ledningssystemet är ett verktyg för att skapa ständig förbättring av miljön med planering, organisation och uppföljning.

Miljöpolicy yttre miljö

Morastrand AB har ett stort ansvar för miljön. Det ligger i vårt intresse att samtidigt som vår verksamhet skall hålla en hög kvalitet och drivas under goda ekonomiska former, även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö och minimera negativ påverkan på den yttre miljön. En öppenhet om samt god administration och skötsel av yttre miljöfrågor är av stor vikt eftersom det ger gott förtroende för vår verksamhet från kunder och allmänhet.

Lagstiftning och myndigheternas regler, tillstånd och villkor anger endast minimikrav. Vi har som mål att utsläpp till luft och vatten skall med god marginal underskrida kraven. Vi skall i alla delar av verksamheten bidra till att miljösituationen förbättras samt medverka till att förebygga kommande miljöproblem så att mångfalden av flora och fauna bibehålls. Vi skall även kunna tillfredsställa kundernas behov av information för att de på ett bättre sätt skall kunna hjälpa till att förbättra verksamheten och slutresultatet.

Miljöpolicyn

Morastrand AB skall

  • i sitt handlande prioritera och integrera miljöarbetet inom sin verksamhet och beakta användningen av naturresurser i ett långsiktigt perspektiv
  • arbeta efter försiktighetsprincipen och eftersträva tekniska lösningar som kan anpassas till framtida miljökrav
  • eftersträva en öppen samverkan med kunder, konsumenter och andra intressenter inom verksamhets- och miljöområdet
  • ha aktuell kompetens om verksamhetens effekter på hälsa och miljö samt nyttja denna planering och genomförande av de olika verksamheterna och verka för att dessa principer antas av entreprenörer och underleverantörer.

 

Translate »