Morastrand har tilldelat ByggDialog entreprenaden för ny- och ombyggnation av skola, idrottshallar, ungdomsgård och kulturskola på Strandenområdet. Entreprenadavtalet med ByggDialog kan tecknas tidigast den 23 februari 2024 då avtalsspärren gått ut.

– Morastrand har genomfört en offentlig upphandling för att hitta en lämplig Totalentreprenör för genomförandet av Strandenprojektet. Idag har vi genomfört tilldelningen i denna upphandling. Det är ett stort och viktigt steg på vägen mot att förverkliga planerna på att göra Strandenområdet till en plats för skola, idrott, fritidsverksamheter och kultur, säger Mikael Hedh, VD på Morastrand AB.

Innan entreprenadavtalet kan tecknas måste tiden för avtalsspärren gå ut. Under avtalsspärren kan leverantörerna som deltagit i upphandlingen ansöka om överprövning av upphandlingen hos Förvaltningsrätten. Avtal kan tidigast tecknas den 23 februari 2024.

Strandenprojektet har en tidplan där målet är att Mora kommun ska kunna tillträda lokalerna sommaren 2027.

– Vi tar det här steget för att kunna leverera utifrån det uppdragsavtal vi har tecknat med Mora kommun. Målet är att Mora kommun ska kunna tillträda lokalerna sommaren 2027 och för att följa projektets tidplan är det nödvändigt att genomföra den här upphandlingen nu, säger Mikael Hedh.

Fakta

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om ett uppdragsavtal med Morastrand för utveckling av nytt skolområde vid Stranden. För att Morastrand ska kunna genomföra sin del av avtalet, måste en entreprenör upphandlas.

Arbetsformen för entreprenaden som har upphandlats kallas för partnering. Det innebär att byggherren, Mora kommun som blivande hyresgäst, entreprenörer, konsulter, och andra nyckelaktörer gemensamt löser bygguppgiften. Det sker genom ett förtroendefullt och transparent samarbete genom hela processen, där allas kunskaper kommer till användning.

När ett entreprenadavtal är tecknat kommer arbetet att genomföras i tre faser. I den första fasen startar samarbetet upp och bl.a. upphandlas underentreprenörer och konsulter. I nästa steg sker ett detaljerat projekterings- och kalkyleringsarbete som utmynnar i ett underlag för beslut om igångsättning. När beslut om igångsättning är fattat påbörjas den tredje och sista fasen. I det steget genomförs själva byggnationen av Strandenprojektet.

Translate »